ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ

ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੋਰਡ

ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਜਰਬਾ, ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਹੈ. ਬੋਰਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਉਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਾਰਗ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ.

ਹਿਊਗ ਮੈਨ ਐਡਮਸਨ
ਟਰੱਸਟੀ
ਇਆਨ ਬਾਲਸ਼ੋ
ਟਰੱਸਟੀ
ਸੋਫੀ ਆਰੇ
ਜੋਅ ਪਾਰਕਿੰਸਨ
ਟਰੱਸਟੀ
ਜੌਨੀ ਪਾਵਿਕ
ਟਰੱਸਟੀ
ਜਾਨ ਰਿਗਬੀ
ਐਂਡ੍ਰਿਊ ਵੁੱਡ
ਖਜਾਨਚੀ

ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ